Pályaorientációs szakterület

Szakterületi koordinátor: Dr. Szalai András

A pályaorientációs szakterület három nagy témakört ölel fel, melyek mindegyike a közszolgálat személyi állományának utánpótlás kérdéseivel foglalkozik, és elsősorban a tehetséges fiatalok pályára vonzását kívánja támogatni. A három témakör a következő:

1. Belügyi rendészeti ismeretek tantárgy képzésfejlesztése

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2017 második félévében a rendészeti pályaorientációs tevékenységek eddigi hatékonyságának, eredményességének felmérése, a rendészeti képzésben résztvevők elégedettségének, tapasztalatainak, igényeinek, nehézségeinek összegyűjtése és feltárása érdekében országos szintű felmérést végzett.

A vizsgált rendészeti pályaorientációs képzés történetét, céljait és feltételrendszerét, a kutatás hipotéziseit, módszertanát, körülményeit és eredményeit, valamint a konklúziók alapján a képzés korszerűsítésére, megújítására, az oktatók eredményes szakmai és pedagógiai módszertani felkészítése kapcsán megfogalmazott fejlesztési javaslatokat „A rendészeti pályaorientációs képzés tapasztalatai” című jelentés foglalja össze, amely a „A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései I.” című műben került kiadásra.

2. Közigazgatási ismeretek választható tantárgy bevezetése

Az NKE elkészítette a Koncepció a közigazgatási pályaorientációs képzés gyakorlati megvalósításához című dokumentumot, amely kerettanterv tervezetét is tartalmazza.

A beavatkozási terület keretein belül az NKE feladata lesz az új közigazgatási pályaorientációs képzéshez szükséges tananyag, e-tananyag kidolgozása, pályaorientációs képzés oktatóinak felkészítése, az ehhez szükséges tananyagok fejlesztése, kiadása, műhelybeszélgetések lefolytatása, a képzések helyszíni monitoring vizsgálata, és a tanulók elégedettségének mérése, amely feladatok a kerettanterv elfogadását követően kezdhetők meg.

3. Az új rendészeti és közigazgatási tárgyú OKJ-s szakképesítések képzésének

A Projekt megvalósításának tervezése során is külön feladatként került meghatározásra az új rendészeti és közszolgálati ismeretek oktatóinak pedagógiai, módszertani felkészítése, továbbképzése, valamint az új rendészeti és közszolgálati ismeretek oktatóinak szakmai, módszertani felkészítése, továbbképzése.

A pályaorientációs tevékenységek eddigi hatékonyságának, eredményességének elemzését, valamint értékelési eredményeit felhasználva 2018 áprilisában elkészült a beavatkozási területhez kapcsolódó – a közigazgatási és rendészeti tantárgyakat oktatók felkészülését biztosító pedagógiai (módszertani) csomag.

A Pályaorientációs szakterület aktuális feladata „Az új rendészeti és közigazgatási tárgyú az OKJ-s szakképesítések képzésének előkészítése” programban megvalósuló közigazgatási és rendészeti tárgyakat oktatók szakmai módszertani felkészülését biztosító továbbképzési oktatási csomag elkészítése, mely jelenleg zajlik a Belügyminisztérium által javasolt szerzők bevonásával.

Az oktatási csomag alapjául elkészült a „Szakmai segédlet és útmutató a közigazgatási és rendészeti tárgyakat oktatók szakmai- módszertani felkészítéséhez készülő oktatási csomaghoz” című mű.

Az oktatási csomag három szakmai tantárgy: a Rendvédelmi szervek és alapfeladatok; a Rendvédelmi jog és közigazgatás; illetve a Magánbiztonság jegyzeteinek, kerettantervi témaköreinek és a különböző vizsgakövetelmények feldolgozásához készülő szinopszist, szakmai-módszertani segédkönyvet, illetve oktatási segédletet („Szakmai módszertani ismeretek a közszolgálati pályaorientációs képzés oktatói számára” címmel) fogja tartalmazni.

 

Elkészült eredménytermékek:

„Koncepció a közigazgatási pályaorientációs képzés gyakorlati megvalósításához” 

„Pedagógiai módszertani ismeretek a közszolgálati pályaorientációs képzés oktatói számára” 

„Szakmai segédlet és útmutató a közigazgatási és rendészeti tárgyakat oktatók szakmai-módszertani felkészítéséhez készülő oktatási csomaghoz ”

A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései I.

Szakmai módszertani ismeretek a közszolgálati pályaorientációs képzés oktatói számára I.-II.-III.:

 

Javaslat a tananyag felépítésére és struktúrájára, a jegyzetek, munkafüzetek és e-tananyag vázlatos tartalmi elemeire, továbbá a tananyagfejlesztést végző szerzők és módszertani szakértők kompetenciáira

Módszertani kézikönyv a közszolgálati fakultációs tananyag fejlesztésében résztvevők számára

Pályaorientációs Café - Műhelybeszélgetés a rendészeti pályaorientációs képzés tapasztalatairól és a fejlesztés jövőbeli lehetőségeiről